Budżet Obywatelski 2023

18 03.22
Budżet obywatelski

16 sierpnia 2022

Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023 r.

Głosowanie potrwa do 14 września 2022 r.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania z opisem TUTAJ

 Głosowanie odbywa się:
 a) w formie papierowej poprzez:

 • wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do zaplombowanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego urny znajdującej się w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miasta Hrubieszów – ul. 3 Maja 15 pok. 1 (budynek MOPS-u);
 • wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie” na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

 b) w formie elektronicznej poprzez:

 • oddanie głosu za pomocą platformy partycypacji społecznej
 • przesłanie na adres e-mail: budzetobywatelskiat[0]miasto [dot] hrubieszow [dot] pl wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania.

Zapraszamy do głosowania TUTAJ

-----------------------------------------------------------------------------

16 sierpnia 2022 r.
Lista projektów dopuszczonych do głosowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2023
[POBIERZ]

-----------------------------------------------------------------------------

1 lipca 2022 r.  
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wyniki oceny projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2023

Wyniki oceny projektów:

 ------------------------------------------------------------------------------

14 lutego 2022 r.

Rozpoczynamy V edycję Budżetu Obywatelskiego!!

1. Kto może złożyć projekt?

 Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

2.  Czy przy składaniu projektu potrzebne są dodatkowe dokumenty?

 Tak, wymagane są:

 • lista poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy na dzień złożenia formularza ukończyli 16 rok życia (każdorazowo);
 • zgoda na udostępnienie obiektu (w przypadku , gdy właścicielem nie jest Gmina Miejska Hrubieszów).

3. Jaka jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z budżetu obywatelskiego?

 Wysokość środków finansowych wynosi 100 000 zł, przy czym koszt jednego projektu nie może przekraczać 25% tej kwoty.

4. Jakie wymogi muszą spełniać projekty ?

Każdy złożony projekt musi spełniać m. in. następujące wymogi:

 • został złożony na formularzu zgłoszenia;
 • został wypełniony czytelnie, opatrzony datą złożenia oraz podpisem osoby składającej;
 • dotyczy zadań własnych Gminy;
 • jest możliwy do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
 • spełnia kryteria ogólnodostępności;

Szczegółowy zakres wymogów uregulowany jest w § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XIX/154/2020

5. Jak można zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji papierowej – osobiście w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.
W przypadku projektów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 1 KWIETNIA 2022 – 31 MAJA 2022

6. Kto ocenia projekty i nadzoruje całą procedurę?

Projekty ocenia oraz nadzoruje cały proces budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 716/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 marca 2022 r.

7. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego reguluje Zarządzenie Nr 716/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 marca 2022 r.

Harmonogram:
1 kwietnia – 31 maja 2022 r. - Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.
1 czerwca - 30 czerwca 2022 r. - Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.
16 sierpnia 2022 r. - Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
16 sierpnia - 14 września 2022 r.  - Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.
do 30 września 2022 r. - Ogłoszenie wyników głosowania.
do 15 listopada 2022 r. - Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2022.
od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 r. - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

8. Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasady głosowania reguluje Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.

[9]

[10]


Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/aktualnosci/budzet-obywatelski-2023

Załączniki
 • [0] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/x-office-document.png
 • [2] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/application-pdf.png
 • [3] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/x-office-document.png
 • [4] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/application-pdf.png
 • [5] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/x-office-document.png
 • [6] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/application-pdf.png
 • [7] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/application-pdf.png
 • [8] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/modules/file/icons/application-pdf.png
 • [9] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/bo2023/bo_2023_1.jpg?409
 • [10] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/bo2023/bo_2023_2.jpg?107