Zaproszenie na konsultacje społeczne - ocena oddziaływania na środowisko (strategia rozwoju)

[0]
03 10.23
Konsultacje
  1. projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030,
  2. prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu Strategii wraz z Prognozą. Głównym celem rozwoju Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest zapewnienie wysokiej jakości życia jego mieszkańcom oraz budowanie silnej pozycji konkurencyjnej w skali kraju. Odpowiedzią na zdefiniowaną misję i wizję obszaru są cele strategiczne. Strategia rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 wyznacza cztery cele strategiczne obejmujące najistotniejsze potrzeby i oczekiwania interesariuszy z terenu Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

  • Cel strategiczny 1: Lepsza jakość życia i zintegrowana społeczność lokalna,
  • Cel strategiczny 2: Czyste środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
  • Cel strategiczny 3: Rozwijająca się gospodarka i lokalny rynek pracy,
  • Cel strategiczny 4: Sprawna administracja i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 4 października 2023r. do dnia 8 listopada 2023 r.

Uwagi oraz opinie do konsultowanych dokumentów można składać od dnia 4 października do dnia 8 listopada 2023 roku. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Wójta Gminy Hrubieszów. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 oraz w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030. Projekty dokumentów podlegające konsultacjom społecznym zamieszczono jako załączniki do obwieszczenia.

Projekt Strategii oraz prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów). Będzie również dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Hrubieszów pod adresem https://miasto.hrubieszow.pl/page/opracowanie-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-hrubieszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresami https://umhrubieszow.bip.lubelskie.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Link do zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR 1115/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030


Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne-ocena-oddzialywania-na-srodowisko-strategia

Załączniki
  • [0] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2023-11/362256030_791166109558916_8926634211808188013_n11_4.jpg?itok=BcwqQe4l
  • [1] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif