Budżet Obywatelski 2025

BO2024[0]
02 04.24
Budżet obywatelski

Rozpoczynamy VII edycję Budżetu Obywatelskiego!

1. Kto może złożyć projekt?

 Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

2.  Czy przy składaniu projektu potrzebne są dodatkowe dokumenty?

 Tak, wymagane są:

  • lista poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy na dzień złożenia formularza ukończyli 16 rok życia (każdorazowo);
  • zgoda na udostępnienie obiektu (w przypadku, gdy właścicielem nie jest Gmina Miejska Hrubieszów).

3. Jaka jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z budżetu obywatelskiego?

 Wysokość środków finansowych wynosi 100 000 zł, przy czym koszt jednego projektu nie może przekraczać 25% tej kwoty.

4. Jakie wymogi muszą spełniać projekty ?

Każdy złożony projekt musi spełniać m.in. następujące wymogi:

  • został złożony na formularzu zgłoszenia;
  • został wypełniony czytelnie, opatrzony datą złożenia oraz podpisem osoby składającej;
  • dotyczy zadań własnych Gminy;
  • jest możliwy do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
  • spełnia kryteria ogólnodostępności;

Szczegółowy zakres wymogów uregulowany jest w § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XIX/154/2020

5. Jak można zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji papierowej – osobiście w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

W przypadku projektów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 2 KWIETNIA 2024 – 31 MAJA 2024

6. Kto ocenia projekty i nadzoruje całą procedurę?

Projekty ocenia oraz nadzoruje cały proces budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 1204/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  29 lutego 2024 r.

7. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego reguluje Zarządzenie Nr 1204/2024 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 lutego 2024 r.

Harmonogram:
2 kwietnia – 31 maja 2024 r. - Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.
3 czerwca - 28 czerwca 2024 r. - Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.
19 sierpnia 2024 r. - Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
19 sierpnia - 17 września 2024 r.  - Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.
do 1 października 2024 r. - Ogłoszenie wyników głosowania.
do 15 listopada 2024 r. - Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2025.
od stycznia 2025 r. do końca grudnia 2025 r. - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w budżecie obywatelskim 2025 r.

8. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasady głosowania reguluje Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 [1]

 

 [2]

 

 

 


Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/aktualnosci/budzet-obywatelski-2025

Załączniki
  • [0] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/obrazek/2024-04/bo2024_0.jpg?itok=M7jpjKtj
  • [1] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/budzet_obyw_dzial._z_miasta_1_page-0001_2.jpg?796
  • [2] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.plhttps://miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/budzet_obyw_dzial._z_miasta_2_page-0001_2.jpg?700