Budżet Obywatelski 2018


Aktualizacja 30.05.2018

budżet 2018[0]


Aktualizacja 30.04.2018

Od 1 do 20 maja 2018 roku trwać będzie głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Hrubieszowa.

Głosować można tylko na jedno zadanie! W głosowaniu udział brać mogą osoby, które ukończyły 13 lat i są mieszkańcami Miasta Hrubieszowa. Głosujemy poprzez postawienie znaku „X” po prawej stronie.

 

Kartę do głosowania można wysłać:

Karta do głosowania dostępna jest  w sekretariacie urzędu oraz z linku poniżej.

Karta do głosowania


Aktualizacja 15.04.2018


 

Mieszkańcy Hrubieszowa mogą współdecydować o tym jak są wydawane pieniądze z samorządowego budżetu. Od 16 lutego urząd miasta rozpocznie przyjmowanie propozycji, które mogą być sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Do rozdysponowania jest łącznie kwota 100 tysięcy złotych. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć 25% (25 000 zł.) kwoty zabezpieczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku. Projekty przedstawione przez mieszkańców Hrubieszowa przyczynią się do rozwoju miasta, należą do zadań własnych gminy miejskiej i będą podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców w wieku minimum 13 lat.
 
- Propozycje można składać do końca marca. Do 14 kwietnia sprawdzimy czy są one zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego, dzień później ogłosimy listę zadań, które spełniają wszystkie wymogi formalne, a w maju rozpocznie się głosowanie. Ostatecznie to mieszkańcy zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane - wyjaśnia zastępca burmistrza Hrubieszowa Marta Majewska, jednocześnie przewodnicząca zespołu, który będzie weryfikować wnioski.  Jeśli projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów, nie wyczerpie pełnej puli zapisanej w budżecie, szansę na realizację mają także kolejne propozycje.

Wnioski można składać na formularzu, który należy dostarczać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres miastoat[3][2][1]hrubieszow [dot] pl, albo złożyć osobiście w sekretariacie. Wyniki głosowania mają być ogłoszone 1 czerwca.

Budżet obywatelski zwany również budżetem partycypacyjnym - to proces, umożliwiający mieszkańcom wpływ na przeznaczenie części środków publicznych na realizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców. W Hrubieszowie projekt  budżetu obywatelskiego ruszy w 2018 r.
Aby zadecydować o przeznaczeniu środków z budżetu partycypacyjnego, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje obejmą teren całego Hrubieszowa, a uczestniczyć w nich będą mogli wszyscy mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 13 lat.
Mieszkańcy mogą zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju miasta, o ile jest ona zgodna z prawem i mieści się w kompetencjach Gminy Miejskiej.
Zgłoszenia można będzie dokonać poprzez formularz dostępny na stronie UM Hrubieszów. Wypełniony wniosek można będzie dostarczyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres urzędu albo osobiście - pozostawiając go na sekretariacie . Wykaz zgłoszonych zadań będzie dostępny do wglądu na miejskiej stronie internetowej.
Wysokość budżetu na 2018 rok wyniesie 100 000 zł.
Hrubieszowskim budżetem obywatelskim zajmie się organ doradczo - opiniujący Burmistrza Miasta, w postaci zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą: Przewodnicząca - Marta Majewska, wiceprzewodniczący -  Ernest Lipski, sekretarz -  Agnieszka Wróblewska oraz członkowie:  Katarzyna Janik, Anna Łomańska, Justyna Tywoniuk, Piotr Szkalej, Aldona Hutarz , Leszek Otręba, Małgorzata Cios. Do zadań zespołu należeć będzie realizacja budżetu obywatelskiego, czyli m.in.: ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i przeprowadzenie konsultacji.

Zgłoszenia zadań do budżetu będą przeprowadzane w terminie 16.02 -  31.03.2018 r. Ogłoszenie wyników przeznaczenia środków zostanie przedstawione planowo 1 czerwca 2018 r.

Szczegółowy harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na 2018 rok

 1. 15 grudnia – 21 grudnia 2017  wyłonienie zespołu koordynującego
 2. 22 grudnia 2017   – 15 lutego 2018 – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców
 3. 16 lutego 2018 – 31 marca 2018 – zgłaszanie zadań
 4. 1 kwietnia 2018 – 14 kwietnia 2018 – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO
 5. 15 kwietnia 2018 – ogłoszenie listy zadań
 6. 16 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018 – działania informacyjne
 7. 1 maja 2018 – 20 maja 2018 – głosowanie
 8. 1 czerwca 2018  – ogłoszenie wyników

budżet 2018[4]


Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/strona/budzet-obywatelski-2018

Załączniki
 • [0] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/budzet_2018_wyniki.jpg
 • [1] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/budzet_o.jpg