Budżet Obywatelski 2022

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na rok 2022

 • 01
  Kwiecień 2021
  31
  Maj 2021

  Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.

 • 01
  Czerwiec 2021
  30
  Czerwiec 2021

  Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.

 • 16
  Sierpień 2021
  14
  Wrzesień 2021

  Głosowanie

 • 16
  Sierpień 2021

  Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.

 • 30
  Wrzesień 2021

  Ogłoszenie wyników

 • 15
  Listopad 2021

  Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2022.

 • 01
  Styczeń 2022
  31
  Grudzień 2022

  Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

29 czerwca 2021 r.  
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wyniki oceny projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2022

Wyniki oceny projektów:

 ------------------------------------------------------------------------------

21 stycznia 2021 r.
Rozpoczynamy IV edycję Budżetu Obywatelskiego!!

1. Kto może złożyć projekt?

 Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

2.  Czy przy składaniu projektu potrzebne są dodatkowe dokumenty?

 Tak, wymagane są:

 • lista poparcia co najmniej 15 mieszkańców, którzy na dzień złożenia formularza ukończyli 16 rok życia (każdorazowo);
 • zgoda na udostępnienie obiektu (w przypadku , gdy właścicielem nie jest Gmina Miejska Hrubieszów).

3. Jaka jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z budżetu obywatelskiego?

 Wysokość środków finansowych wynosi 100 000 zł, przy czym koszt jednego projektu nie może przekraczać 25% tej kwoty.

4. Jakie wymogi muszą spełniać projekty ?

Każdy złożony projekt musi spełniać m. in. następujące wymogi:

 • został złożony na formularzu zgłoszenia;
 • został wypełniony czytelnie, opatrzony datą złożenia oraz podpisem osoby składającej;
 • dotyczy zadań własnych Gminy;
 • jest możliwy do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
 • spełnia kryteria ogólnodostępności;

Szczegółowy zakres wymogów uregulowany jest w § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XIX/154/2020

5. Jak można zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji papierowej – osobiście w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

W przypadku projektów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 1 KWIETNIA 2021 – 31 MAJA 2021

6. Kto ocenia projekty i nadzoruje całą procedurę?

Projekty ocenia oraz nadzoruje cały proces budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 451/2021Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

7. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego reguluje Zarządzenie Nr 451/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

Harmonogram:
1 kwietnia – 31 maja 2021 r. - Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.
1 czerwca - 30 czerwca 2021 r. - Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.
16 sierpnia 2021 r. - Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
16 sierpnia - 14 września 2021 r.  - Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.
do 30 września 2021 r. - Ogłoszenie wyników głosowania.
do 15 listopada 2021 r. - Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2022.
od stycznia 2022 r. do końca grudnia 2022 r. - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

8. Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zasady głosowania reguluje Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów,