Ankieta oceny systemu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

Ankieta oceny systemu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

1. Jak często komunikuje się Pan/Pani z Urzędem Miasta Hrubieszów?

2. Proszę określić przybliżony termin ostatniego kontaktu z Urzędem Miasta Hrubieszów

3. Z jakich form komunikacji z Urzędem Miasta Hrubieszów dotychczas Pan/Pani korzystał(a)? Proszę określić poziom satysfakcji z danej formy kontaktu:

4. Jaki jest Pana/Pani preferowany sposób komunikacji z Urzędem Miasta Hrubieszów?

5. Jak Pani/Pan ocenia?

6. Jak Pan/Pani ocenia informacje udostępniane na stronach internetowych Urzędu Miasta Hrubieszów?

7. Czy ma Pan/Pani propozycje zmiany sposobu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami?

8. Proszę wyrazić swoją opinię na temat pracowników Urzędu Miasta Hrubieszów z którymi miał(a) Pan/Pani kontakt.

9. Jaka jest Pani/Pana ocena w odniesieniu do?

10. Czy zauważył(a) Pan/Pan(i) zmiany w zakresie komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami? Jeśli tak, to proszę wskazać.

11. Czy wie Pan/Pani czym są konsultacje społeczne?

12. Czy był(a) Pan/Pani poinformowany(a) o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentów strategicznych, miejscowych planów zagospodarowania, programów rewitalizacji itp.?

13. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział(a) się o planowanym wydarzeniu/wydarzeniach?

14. Czy brał(a) Pan/Pani udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentów strategicznych, miejscowych planów zagospodarowania, programów rewitalizacji itp.?

15. Proszę podać czego dotyczyły konsultacje społeczne w których brał(a) Pan/Pani udział:

15a. Proszę podać przyczynę braku udziału w konsultacjach społecznych:

16. Czy konsultacje społeczne były Pana/Pani zdaniem przeprowadzone w: ?

17. Czy brał(a) Pan/Pani udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim?

18. Czy zaprezentowane projekty Budżetu Obywatelskiego były Pana/Pani zdaniem: ?

18a. Proszę podać przyczynę braku udziału w głosowni nad Budżetem Obywatelskim?

19. Jaką grupę społeczną Pan/Pani reprezentują w komunikacji z Urzędu Miasta Hrubieszów?

20. Wiek

21. Wykształcenie

22. Miejsce zamieszkania